Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN YOUNGWORKS

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 5 januari 2015 onder dossiernummer 33220794.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder

1.1 Opdrachtgever: degene die de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.

1.2 Opdracht: het verzoek van de Opdrachtgever aan Youngworks om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten.

1.3 Werkzaamheden: al hetgeen Youngworks ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

1.4 Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

1.5 Artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker, presentator of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.6 Productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door Opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren project of evenement zal plaatsvinden. 1.7 Locatie/tijd: de met Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een project.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, overeenkomsten en leveringen van Youngworks, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Youngworks uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Prijsopgaven
3.1 Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, zijn prijsopgaven niet bindend en gelden slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een Opdracht.

3.2 Een eerste oriënterend gesprek met een potentiële opdrachtgever is vrij van kosten.

Artikel 4. Offertes en prijzen
4.1 Offertes van Youngworks hebben een geldigheidsduur van 30 dagen

tenzij anders overeengekomen. Uitzondering hierop zijn die onderdelen waar Youngworks afhankelijk is van de geldigheidsduur van offertes en opties van derde partijen.

4.2 Alle prijzen worden begroot inclusief omzetbelasting. In facturen worden alle bedragen berekend inclusief omzetbelasting.

4.3 Youngworks legt voor de aanvang van de werkzaamheden een Offerte aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voor. Voor zover zich bij de uitvoering van de Opdracht meerkosten (uren en/of out of pocket kosten)  ten opzichte van een begroting voordoen, overlegt Youngworks deze meerkosten vooraf met de Opdrachtgever.

4.4 Overschrijdingen van Offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Youngworks ingeschakelde derden gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen.

Artikel 5. Honorering, leveringen en betalingen
5.1 De honorering van Youngworks geschiedt op basis van haar geldende uurtarieven, tenzij anders overeengekomen. Naast het overeengekomen honorarium komen de kosten (de zogeheten ‘out of pocket kosten’), die Youngworks voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor rekening van de Opdrachtgever.

5.3 Indien Youngworks voor de uitvoering van de Opdracht derden inschakelt zullen de kosten verbonden aan de inschakeling van derden aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Youngworks is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze externe kosten te verlangen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

5.4 Wanneer de door Youngworks voor te financieren out of pocket kosten meer dan 25% van de totale begroting uit out of pocket kosten bedragen, dan moeten die kosten voor de volledige 100% + 50% van de begrote kosten voor de uren van Youngworks in de eerste termijn vooruit worden betaald.  De tweede betaling ziet dan uitsluitend op 50% uren-vergoeding.

5.5 Youngworks berekent 15% bureauopslag over out of pocket kosten ter dekking van het inkooprisico, de onderhandeling en contacten met externen en voor de productiebegeleiding.

5.6 Youngworks is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

Artikel 6. Opdrachten en wijzigingen
6.1 Een Opdracht wordt door Youngworks aanvaard, hetzij door de aanvaarding schriftelijk aan de Opdrachtgever te bevestigen, hetzij door met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

6.2 De Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de Opdracht gebonden.

6.3 Youngworks is door en vanaf de aanvaarding van de Opdracht gebonden.

6.4 Wijzigingen in de Opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Youngworks te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de Opdrachtgever.

6.5 De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Youngworks.

6.6 Indien tijdens de uitvoering van een Opdracht op verzoek van Opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten hiervan aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

6.7 Alle wijzigingen in de aard en hoeveelheid van de prestaties die in het kader van de Opdracht naar het oordeel van Youngworks noodzakelijk blijken om de prestatie te laten beantwoorden aan de overeenkomst, worden beschouwd als meerwerk, indien en voor zover daaruit meerkosten ontstaan c.q. meer manuren moeten worden gewerkt dan aanvankelijk begroot.

6.8. De eventuele meer-, of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht

komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever.

6.9 Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Youngworks buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 7. Inschakeling derden
7.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Werkzaamheden dit vereist, dan wel dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit, heeft Youngworks het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever aan derden Opdracht tot levering van bepaalde producten te geven, dan wel bepaalde Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

7.2 Youngworks neemt voor wat betreft de Werkzaamheden en/of Producten van door hem ingeschakelde Toeleveranciers geen verdere aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever op zich dan voor zover de Toeleveranciers jegens hem aansprakelijk zijn. Aansprakelijkheid uitsluitende of beperkende bepa­lingen in de overeenkomst tussen Youngworks en de Toeleve­ranciers maken deel uit van de Overeenkomst tussen Youngworks en de Opdrachtgever. Youngworks zal de Opdrachtge­ver telkens informeren over dergelijke bepalingen, tenzij het in de betreffende branche van de Toeleverancier ge­bruikelijke algemene voorwaarden betreft, of dit informe­ren redelijkerwijs niet mogelijk is. Een dergelijke beper­king of uitsluiting door de Toeleverancier heeft geen invloed op de eigen inspanningsverplichting van Youngworks.

7.3 Indien Youngworks bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van door Youngworks zelf geselecteerde freelancers, toeleveranciers en/of exploitanten van media of communicatiemiddelen, dan is Youngworks jegens de Opdrachtgever op dezelfde wijze en in dezelfde mate verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun prestaties, als wanneer Youngworks  de door de ingeschakelde derden verrichte werkzaamheden zelf zou hebben verricht.

7.4 Het in het voorgaande lid bepaalde vindt geen toepassing indien de voorwaarden, die in de betrokken branche van de derde partij gebruikelijk zijn, een minder vergaande aansprakelijkheid accepteren. Alsdan gelden die branchevoorwaarden tussen Youngworks en de Opdrachtgever. Mocht de derde partij zijn aansprakelijkheid nog verdergaand beperken dan in de betreffende branche gebruikelijk is, dan geldt deze verdergaande beperking slechts indien en voorzover Youngworks hierover vooraf met de Opdrachtgever heeft overlegd en de Opdrachtgever vervolgens uitdrukkelijk zijn toestemming voor inschakeling van die derde heeft verleend.

7.5 Met derde partijen als bedoeld in de voorgaande leden wordt onder andere bedoeld: commercial productiemaatschappijen, grafische bedrijven, illustratoren, fulfilment bureaus, fotografen, modellen, internetsite bouwers, castingbureaus, mediabureaus, componisten, collectieve rechtenbureaus (bijv. Stemra en Beeldrecht), onderzoekbureaus etc.

Artikel 8. Betaling
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient bij totstandkoming van de Opdracht een aanbetaling van 50% van het door Youngworks geoffreerde bedrag te geschieden door middel van overmaking op de aangegeven IBAN rekening binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Tijdens de levering van de prestatie door Youngworks wordt het restant van het door de Opdrachtgever aan Youngworks verschuldigde bedrag maandelijks gefactureerd op basis van de verrichte werkzaamheden in die maand. Facturering vindt maandelijks plaats tot het totaal verschuldigde bedrag is gefactureerd.

8.2 De op de bank/giro afschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdatum aangemerkt.

8.3 De Opdrachtgever is gehouden alle door Youngworks in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige prestatie van Youngworks laten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en geven hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

8.4 Klachten naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, per aangetekende brief aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld, dit op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

8.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit is ook het geval bij eventuele creditnota’s. Ontvangst door de Opdrachtgever van een creditnota dient te worden beschouwd als een beroep op verrekening met de bovengenoemde posten (indien en voor zover aanwezig).

8.6 Vanaf de dag na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.

8.7 Youngworks is steeds gerechtigd alvorens (verder) te presteren, vervangende en/of aanvullende zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen.

8.8 Youngworks is gerechtigd om van de Opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, waaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.

8.9 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 200, en zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 9. Opschorting, staking en ontbinding
9.1. Youngworks is gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid.

9.2 Bovendien is Youngworks gerechtigd de tussen haar en de Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Youngworks gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

9.3 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

9.4 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Youngworks alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en wettelijke rentes veroorzaakt door de toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Youngworks gederfde inkomen.

Artikel 10. Levertijden
10.1 Youngworks zal zich volgens goed vakmanschap inspannen de opgegeven levertijden te halen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Youngworks ten aanzien van de afgesproken levertijden geen garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens Youngworks.

Artikel 11. Zorgplicht
11.1. De Opdrachtgever staat jegens Youngworks in voor de juistheid van de informatie die de Opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling heeft verstrekt aan Youngworks omtrent zichzelf en zijn producten. De Opdrachtgever staat jegens Youngworks er voor in dat de gegevens en/of materialen die de Opdrachtgever ten behoeve van het gebruik voor de marketingcommunicatie van de Opdrachtgever aan Youngworks heeft verstrekt geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Youngworks tegen alle aanspraken en claims van derden die hun grondslag vinden in het gebruik van de producten, alsmede in het aanprijzen van het gebruik van de producten.

11.2 Youngworks zorgt dat de resultaten van haar werkzaamheden voldoen aan de regels van het Nederlandse reclamerecht. Bij gegronde twijfel zal Youngworks de Opdrachtgever daarover informeren. De kosten voor de legal check (ook in relatie tot de (wettelijke) regeling in andere landen dan Nederland komen na voorafgaande begroting voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever het conceptvoorstel zonder de (uitkomst van) de legal check goedkeurt, dan gaat de aansprakelijkheid over op de Opdrachtgever. Ten aanzien van regelgeving die specifiek ziet op de branche van de Opdrachtgever, heeft Youngworks slechts een inspanningsverplichting om aan die regels te voldoen. De Opdrachtgever zal Youngworks tijdig op de hoogte brengen van de inhoud van dergelijke regels. Gaat de Opdrachtgever akkoord met het conceptvoorstel dan gaat de aansprakelijkheid hiervoor over op de Opdrachtgever.

11.3 Youngworks aanvaardt haar wettelijke verplichting tot vergoeding van de directe schade van Opdrachtgever voortvloeiend uit de werkzaamheden door Youngworks verricht, alleen voor zover deze het maximum van de dekking door verze­kering niet te boven ­gaat. Iedere verdere aan­sprakelijkheid, waaronder ook die voor indirecte schade, wordt uitge­sloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Youngworks.

11.4 Indien Youngworks bij de uitvoering van een Opdracht betwijfelt of de resultaten van de opgedragen werkzaamheden voldoen aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde regelingen, zal Youngworks dit in een zo vroeg mogelijk stadium met de Opdrachtgever bespreken en de mogelijke consequenties -op verzoek van de Opdrachtgever schriftelijk – opgeven. Indien de Opdrachtgever het opdrachtvoorstel desondanks goedkeurt, zal Youngworks niet aansprakelijk zijn jegens de Opdrachtgever indien en voor zover de aangegeven consequenties zich daadwerkelijk realiseren. Indien Opdrachtgever besluit tot ongewijzigd gebruik van het werk ontslaat Opdrachtgever daarmee Youngworks van iedere aansprakelijkheid ter zake van het werk en vrijwaart de Opdrachtgever Youngworks met betrekking tot eventuele claims van derden met betrekking tot het werk. Deze vrijwaring heeft mede betrekking op alle overige kosten van Youngworks ter zake van eventuele claims van derden, waaronder de kosten die samenhangen met eventuele juridische of andere procedures.

11.5 Indien Youngworks redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de resultaten van de werkzaamheden niet zouden voldoen aan de in lid 3 van dit artikel bedoelde regelingen, terwijl zich niet de situatie van lid 4 van dit artikel voordoet, zal Youngworks voor eigen rekening op verzoek van de Opdrachtgever ervoor zorgen dat de resultaten van de werkzaamheden op de kortst mogelijke termijn alsnog voldoen aan deze regelingen, dan wel dat de werkzaamheden alsnog binnen de kortst mogelijke termijn worden uitgevoerd conform deze regelingen en/of in overleg met de Opdrachtgever vervangende werkzaamheden verrichten, en zal Youngworks de Opdrachtgever bovendien met betrekking tot door haar gemaakte kosten schadeloos stellen.

Artikel 12. Klachten en bewijs
12.1 Klachten naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan Opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

12.2 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in de esthetische zin, leveren geen grond op tot bezwaar.

12.3 Klachten omtrent facturen moeten binnen veertien dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij Youngworks worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolgen van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

12.4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

12.5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Youngworks beslissend.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Youngworks in dat kader wordt vastgesteld, zal Youngworks naar eigen keuze ofwel een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, ofwel het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door Youngworks is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Youngworks nimmer verplicht.

13.2 De aansprakelijkheid van Youngworks voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door haar geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering dekt. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

13.3. Youngworks is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die Youngworks voor  of namens de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. Dat geldt ook voor voorwerpen, materialen en/of gegevens die de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht aan Youngworks ter beschikking heeft gesteld. Goederen reizen voor risico van de Opdrachtgever.

13.4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel neemt Youngworks voor wat betreft de werkzaamheden en/of producten van door haar ingeschakelde derden geen verdere aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever op zich dan voor zover deze derden jegens haar aansprakelijk zijn. Aansprakelijkheid uitsluitende of beperkende bepalingen in de overeenkomst tussen Youngworks en derden maken deel uit van de overeenkomst tussen Youngworks en de Opdrachtgever. Youngworks zal de Opdrachtgever telkens informeren over dergelijke bepalingen, tenzij het in de betreffende branche van de toeleverancier gebruikelijke algemene voorwaarden betreft, of dit informeren redelijkerwijs niet mogelijk is.

Artikel 14. Overmacht
14.1 In geval Youngworks door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar keuze van Youngworks, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

14.2 In geval van tijdelijke dan wel blijvende overmacht is Youngworks gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever dienaangaande gehouden tot betaling als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

14.3 Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Youngworks, hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 15. Intellectuele eigendom
15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder, doch niet uitsluitend: auteursrechten, merkrechten, tekening- en modelrechten) en overige rechten (waaronder, doch niet uitsluitend: rechten op slogans en concepten) op alle resultaten van alle Werkzaamheden die Youngworks zelf voor de Opdrachtgever verricht berusten bij Youngworks tot aan het moment Youngworks de laatst openstaande (maandelijkse) betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen. Na ontvangst van die laatste betaling gaan de auteursrechten op de Werkzaamheden die Youngworks zelf voor de Opdrachtgever heeft verricht onbeperkt over op Opdrachtgever. In het geval voor een dergelijke overdracht een nadere overdrachtsakte noodzakelijk is, dan zal Youngworks dat op eerste verzoek van Opdrachtgever in orde maken.

15.2 Indien de Opdrachtgever gebruik wil maken van de (auteurs)rechtelijk beschermde werken voordat de (intellectuele eigendoms)rechten daarop conform artikel 15.1. zijn overgedragen, kan Youngworks verlangen dat de Opdrachtgever daarvoor een nader overeen te komen vergoeding betaalt.

15.3 Voor zover toegestaan, zal het Youngworks na overdracht van auteursrechten als bedoeld in artikel 15.1 zijn eventuele persoonlijkheidsrechten rustende op, vervat in of voortvloeiende uit de resultaten van alle Werkzaamheden die Youngworks (heeft) verricht, niet jegens de Opdrachtgever inroepen.

15.4 Youngworks behoudt te allen tijde het recht van verveelvoudiging en openbaarmaking van de resultaten van de Werkzaamheden en/of Creatieve Richting(en) (ook na de overdracht van auteursrechten):

i.         in uitingen (ten behoeve) van de Klant die primair bedoeld zijn voor intern gebruik.
ii.        door (of namens) Youngworks, verband houdende met het meedingen naar reclameprijzen;
iii.      door of namens Youngworks, in het kader van (marketing)publiciteit voor Youngworks in de breedste zin van het woord, waaronder, maar niet daartoe beperkt, (i) openbaarmaking op internet, al dan niet via de website van Youngworks en bijvoorbeeld op YouTube, (ii) inzending voor reclameprijzen, (iii) aanbieding aan (al dan niet online) vakpers.

Artikel 16. Materialen
16.1 Alle door Youngworks tot stand gebrachte rapporten, adviezen, teksten, (werk)tekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, reclameconcepten, slagzinnen, Creatieve Richting(en), films, audio-en videopresentaties, computerbestanden, broncodes en alle andere ten behoeve van het tot stand te brengen werk bestemde materialen, blijven te allen tijde eigendom van Youngworks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Na beëindiging van de overeenkomst en betaling van al hetgeen de Opdrachtgever aan Youngworks verschuldigd is zullen partijen overleggen over de wijze van overdracht van het eigendom op de materialen aan de Opdrachtgever.

Artikel 17. Creatieve Richting(en)
17.1 Het is Opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming van Youngworks niet toegestaan om voor en/of na beëindiging van de samenwerking tussen partijen gebruik te (laten) maken van (een) door Youngworks ontwikkelde Creatieve Richting(en). Onder Creatieve Richting(en) wordt verstaan o.a. reclameconcepten, strategische en/of conceptuele ideeën die nog niet concreet zijn uitgewerkt en daarom de auteursrechtelijke ‘werktoets’ nog niet hebben gehaald en die gedurende de samenwerking als ‘Creatieve Richting(en)” zijn aangemerkt door Youngworks. Creatieve Richting(en) val(t)(len) dus niet onder het ‘Intellectuele eigendom’ als onder art. 15 bedoeld. Youngworks zal bereid zijn om de in dit artikellid bedoelde schriftelijke toestemming te geven indien Opdrachtgever een eenmalige afkoopsom betaalt ter hoogte van 100% van de totale ontwikkelingskosten van deze Creatieve Richting(en) conform begroting.

Artikel 18. Exclusiviteit
18.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Youngworks de overeengekomen Werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen. Deze verplichting vervalt echter, indien Youngworks nalaat om binnen een redelijke termijn de Opdracht uit te voeren ondanks dat de Opdrachtgever Youngworks daartoe alsnog na aanmaning een redelijke termijn heeft gesteld of niet in staat is een Opdracht uit te voeren.

Artikel 19. Annulering en duur van de overeenkomst
19.1 De Opdrachtgever kan de Opdracht te allen tijde annuleren. Bij annulering is een vergoeding verschuldigd van alle reeds gemaakte kosten en uren, alsook een vergoeding van 10% van het honorarium van de Opdracht indien het Opdrachten vanaf € 20.000,-exclusief omzetbelasting betreft.

19.2 In het geval tussen de Opdrachtgever en Youngworks een samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen, geldt de Opdracht van Opdrachtgever aan Youngworks voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

19.3. Tijdens de opzegtermijn blijven de lopende verplichtingen van de Opdrachtgever en Youngworks van kracht. De honorering van Youngworks is tijdens deze periode per maand tenminste gelijk aan het 1/12 deel van het inkomen dat Youngworks gedurende het aan de opzegging voorafgaande jaar van de Opdrachtgever heeft genoten. Indien de overeenkomst korter heeft geduurd dan 1 jaar is de honorering gelijk aan het gemiddelde maandinkomen voorafgaand aan de opzegging.

19.4 Na beëindiging van de relatie tussen Opdrachtgever en Youngworks blijven deze voorwaarden van kracht, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 20. Overdracht en plichten
20.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en plichten, die voortvloeien uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

20.2 In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder lid 1 bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 21. Geheimhouding
21.1 De Opdrachtgever zal alle als vertrouwelijke informatie en/of gegevens van Youngworks alsmede haar knowhow, zoals relaties, data, werkwijzen, methodes, communicatievormen en marketingformules, te allen tijde strikt vertrouwelijk bewaren en behandelen en na het einde van de overeenkomst ongevraagd aan Youngworks ter beschikking stellen of, op verzoek van Youngworks, vernietigen.

Artikel 22. Bevoegde rechter
22.1 Op deze voorwaarden en op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Voor zover de wet dat toelaat worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.